Management Support

Consultancy

Compliance

Over

Blog

Contact

Actieve provisietransparantie – het gesprek met de klant over de dienstverlening

j

by Yvonne Kusters

}

05.29.2024

Actieve provisie transparantie

Vanaf  1 juli 2024 is het zover en is actieve provisietransparantie een feit. Adviseurs en bemiddelaars zijn dan verplicht de consument actief te informeren over het bedrag van de provisie bij schadeverzekeringen. Deze verplichting geldt voor overeenkomsten die op of na 1 juli 2024 worden gesloten. Voor bestaande particuliere verzekeringen en zakelijke verzekeringen blijft de passieve provisietransparantie gelden. De gedachte hierachter is dat zakelijke cliënten geacht worden beter op de hoogte te zijn van de voor hen geldende regels. Dat betekent dat als de klant er naar vraagt, de adviseur of bemiddelaar de klant wel hierover dient te informeren.

 

Doel

We schreven er eerder al over wat de bedoeling is van de invoering van actieve provisietransparantie. De wetgever heeft met de invoering van de actieve provisietransparantie beoogt dat consumenten in alle gevallen inzicht krijgen in de hoogte van de provisie, ook wanneer zij daar niet om vragen. Dat  hierdoor het gesprek over de dienstverlening op gang komt en de consument begrijpt dat hij/zij de adviseur of bemiddelaar indirect betaald voor de dienstverlening, een beroep kan doen op deze dienstverlening en de te verwachten dienstverlening kan afzetten tegenover de in rekening gebrachte prijs (provisie).  

 

Significante wijzigingen

De regels zijn van toepassing op overeenkomsten die zijn ingegaan op of na 1 juli 2024. Voor bestaande overeenkomsten gelden deze niet tenzij er sprake is van significante wijzigingen. In de praktijk zal het niet altijd even gemakkelijk zijn om vast te stellen of je te maken hebt met actieve of passieve provisietransparantie. De toezichthouder AFM beveelt daarom aan om te handelen volgens de regels van actieve provisie transparantie, met name ook omdat het de bedoeling is dat de consument het gesprek over de dienstverlening kan aangaan.

 

Precontractueel de informatie verstrekken

Dat maakt ook dat het belangrijk is dat de klant de informatie zo vroeg mogelijk krijgt, maar uiterlijk voordat de bemiddelaar zijn bemiddeling heeft afgerond danwel de adviseur zijn advies heeft gegeven. De wetgeving spreekt over een fijnmazig gemiddelde. Het gaat erom dat de consument een zo nauwkeurig mogelijke indicatie te zien krijgt in euro’s. Dit omdat percentages doorgaans geen of (te) weinig inzicht bieden. De bemiddelaar of adviseur moet dan uitgaan van gemiddelde provisies voor vergelijkbare producten met vergelijkbare risicodekkingen. Als de indicatie gedurende het advies- of bemiddelingstraject significant wijzigt, dan moet de bemiddelaar of adviseur dat ook mededelen aan de consument. 

 

Vastlegging van de communicatie over de provisie 
De bemiddelaar of adviseur is verplicht de hoogte van de provisie en de kenmerken van de dienstverlening aantoonbaar te communiceren. Dat maakt dat het verstandig is om deze zaken vast te leggen zodat aangetoond kan worden dat de klant actief is geïnformeerd. Daarnaast is het raadzaam de bestaande procedure op dit onderdeel aan te passen.

Aanbieders van schadeverzekeringen
Ook voor aanbieders van schadeverzekeringen komen er aanvullende verplichtingen om het gelijke speelveld tussen directe aanbieders en adviseurs en bemiddelaars te borgen. Als een client via het  selfservice model van verzekeraars een schadeverzekering afsluit, dan zal de client geen provisie betalen in de zin van een beloning of vergoeding voor bemiddelen of adviseren.  De schadeverzekeraar zal de client dienen te informeren over de kenmerken van haar werkzaamheden/dienstverlening. Daarnaast moeten directe aanbieders kenbaar maken wat zij aan derden,  niet zijnde adviseurs en bemiddelaars, betalen voor het aanbrengen van nieuwe cliënten. Dit kan dan gaan om cliënten die bijvoorbeeld via een vergelijkingswebsite een verzekering sluiten.  De transparantieverplichting op dit onderdeel geldt voor zowel particulieren als zakelijke cliënten.

Vrijstellingsregeling
Voor bemiddelaars die zijn vrijgesteld van de vergunningsplicht, zoals reisbureaus en fietshandelaren, zijn vrijgesteld van de regels van actieve provisietransparantie. Wel zijn ze verplicht om bij koppelverkoop informatie te verstrekken over de kosten en bijbehorende lasten van een product of dienst. In het verlengde hiervan beveelt de AFM deze partijen, zogenaamde nevenverzekeringstussenpersonen, ook te handelen volgens de principes van actieve provisietransparantie.

Toezicht
De komende periode gaat de AFM toezicht houden op de naleving op actieve provisietransparantie. De AFM heeft uitgesproken dat te zullen doen door hier in haar toezicht aandacht op te vestigen en in gesprek te gaan met de markt waarbij als uitgangspunt de bedoeling van de regelgeving wordt gehanteerd: Is het voor de consument duidelijk welke dienstverlening er verwacht kan worden en tegen welke prijs.

Evaluatie
De verplichting van de actieve provisietransparantie evenals de beperking van deze verplichting tot consumenten, zal binnen drie jaar na inwerkingtreding worden geëvalueerd door de Minister van Financiën. Hetzelfde geldt voor de op de aanbieder rustende verplichting om cliënten te informeren over de kenmerking van hun dienstverlening en de vergoeding die aan derden, anders dan, adviseurs of bemiddelaars, betaalt voor het aanbrengen van nieuwe cliënten.

 

Related Posts

Heeft u de Klokkenluidersregeling goed op orde?

Sinds 2019 is er een nieuwe Europese richtlijn die klokkenluiders beter zal beschermen. Omdat deze wet over veel meer zaken gaat dan het inrichten van een meldpunt voor klokkenluiders, wordt de naam van de Wet gewijzigd in Wet bescherming klokkenluiders. Op 20...

Lees meer

Samenwerken?

Follow Us

Related Posts

Heeft u de Klokkenluidersregeling goed op orde?

Heeft u de Klokkenluidersregeling goed op orde?

Sinds 2019 is er een nieuwe Europese richtlijn die klokkenluiders beter zal beschermen. Omdat deze wet over veel meer zaken gaat dan het inrichten van een meldpunt voor klokkenluiders, wordt de naam van de Wet gewijzigd in Wet bescherming klokkenluiders. Op 20...